АдминСофт HELPDESK :: AdminRHE
    АдминСофт HELPDESK :: AdminRHE
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 
Страници: [1] [2] 


Има отговор Преиздаване на стикер   1    11.5.2012г.
Имаме сгрешен стикер на Ангел Любомиров Петков, бакалавър, специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника", фак. № 9323. При него е сгрешено ЕГН. На с...

Има отговор Корекция на подадени в Регистъра данни   0    07.5.2012г.
Здравейте, в случай на погрешно подадени данни в Регистъра на завършилите студенти, можете да ги коригирате в два момента от обработката: а) от раздел „Допълнит...

Има отговор Преиздаване на стикери   0    07.5.2012г.
Здравейте, при подаване на заявка за преиздаване на стикера, за „Година на издаване на стикера“ се посочва годината на преиздаване на стикера, а не годината на и...

Има отговор Допълнени допустими стойности в полета „Факултетен номер“, „Професионална квалификация“, „Наименование на завършената специалност“ и „Наименование на втора или друга равностойна специалност   0    07.5.2012г.
Здравейте, от 20 март 2012 г. е променена спецификацията на файла за подаване на данни за завършилите студенти FileSpec_2011_RHEStudents, като са допълнени допус...

Има отговор Отпечатване на списък на студентите за получаване на стикери   0    01.2.2012г.
Здравейте, при получаване на стикерите в МОМН трябва да представите списък на студентите, за които са издадени стикери, заверен с подпис на Ректора и печат на ВУ...

Има отговор Подаване на данни за студент с флаг за обработка на данни 16 или от модул АдминУни - меню "Дипломиране" - папка "Добавяне на студенти"   0    01.2.2012г.
Здравейте, ако сте подали данни за студент през тесктов файл с флаг за обработка на данни 16 (поле 24 от спецификацията за подаване на данни за завършилите студе...

Има отговор Несъответствие между ОКС и продължителността на обучение при проверка в РДПС   0    30.1.2012г.
Здравейте, Проверката е за наличие на достатъчно данни за студента в РДПС спрямо ОКС и продължителността на обучение: - За ОКС „професионален бакалавър“ и ОКС „...

Има отговор Студентът "липсва" в папка "Подаване на данни за дипломирани" на web - интерфейса или в папка "Прехвърляне на студенти" в модул АдминУни   0    30.1.2012г.
Здравейте, В тази папка се визуализират всички действащи студенти по първа стециалност, които са подадени през текущата учебна година и период в последен курс на...

Има отговор Как да проверим обработени ли са подадените данни?   0    30.1.2012г.
Здравейте, на следващия ден след подаване на заявката за холограмен стикер, проверете: - статуса на подадения файл (в папка "Импорт файл А - данни за дипломиранит...

Има отговор Подаване на данни за завършилите студенти   0    30.1.2012г.
Здравейте, Данните за завършилите студенти на първи етап - подаване на заявка за холограмен стикер, можете да подадате по един от следните начини: - чрез въвеждан...

Страници: [1] [2]