АдминПро - Изготвяне на учебен ...
    АдминПро - Изготвяне на учебен ...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

Въпрос  Peneva  15.9.2017г.
Здравейте.
Къде се въвежда учебния план на ниво ученик за всички ученици?

ОтговорИзготвяне на учебен план  Росица Шуманова  15.9.2017г.
Здравейте,

Съгласно действащата нормативна уредба в Информационната система на образованието учебния план се изготвя на ниво паралелка в случаите:
- когато класът е разделен на групи по даден учебен предмет от задължителната подготовка/задължителните учебни часове
- когато учебен предмет от задължителната подготовка/задължителните учебни часове е чужд език
- когато е сформирана сборна група от ученици от един и същи или от повече от един випуск
- когато учебен предмет се изучава като ЗИП/ИУЧ, СИП/ФУЧ или индивидуални часове
Изготвяне на индивидуален учебен план за ученик се допуска в случаите когато има ученик в индивидуална форма на обучение, ученици със специална образователни потребности, ученици с изявени дарби и други специфични случаи.


Поздрави,
Росица Шуманова-Добрева