AdminRHE - ...
    AdminRHE - ...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросКорекция на подадени в Регистъра данни  Татяна Колева  07.5.2012г.
Здравейте,

в случай на погрешно подадени данни в Регистъра на завършилите студенти, можете да ги коригирате в два момента от обработката:
а) от раздел „Допълнителни доказателства, корекции“: в момента на подаване на данни през интерфейс (преди да е натиснат бутон "Подай заявка"), или ако данните са подадени през текстов файл с флаг за обработка на данните – 16;
б) от същия раздел: в случаите, в които данните са върнати за корекция от МОМН.
И в двата случая след приключване на корекциите е необходимо да натиснете бутон "Запиши" и след това да подадете коригираните данни с натискане на бутон „Подай заявка“.
Във всички останали случаи, за корекции и изтриване е необходимо да изпратите писмо до разработващия екип, в което да опишете в кой запис стойността в кое поле трябва да бъде редактирана (пример: Моля да бъде коригирана формата на обучение на студента ......, фак.№ ....; подадена стойност - вечерна, правилна стойност - задочна) или кой запис трябва да бъде изтрит.

Татяна Колева